About the author

Related Articles

3 Comments

 1. 1

  عالمی

  نگفتید که برنامه را کی به پیش می برد عبد السلام عابد یا عبد الأحد مسلم؟
  تشکر

  Reply
 2. 2

  عبدالفتاح راسخ

  غ ص سوال شماره
  ایا بعد ازامدن رمضان احساس تقوا میکنی؟ 1
  آیا باآمدن رمضان از گناهان قبلی پشیمان شده وتوبه نموده ای؟ 2
  آیانمازهایت رابصورت کامل درپنج وقت اداءمیکنی؟ 3
  آیا چشمانت راروزه دارساخته ای یعنی از دیدن فلم ها وزنان ودختران نا محرم اجتناب میکنی؟ 4
  آیا درهنگام خریدن غذا وخوردن غذا ها فقراء را مدنظر گرفته وبا ایشان کمک می کنی؟ 5
  آیا بعد از آمدن رمضان نمازهای پنج وقتت را در جماعت اداء کرده و میکنی؟ 6
  بخاطر رمضان از سخنان بیهوده ومزاح های بی فایده خودداری میکنی؟ 7
  آیا روزانه یک سپاره قرآن کریم تلاوت میکنی؟ 8
  آیا بخاطراینکه روزه دار هستی ازنشستن درمجالس گناه خودداری میکنی؟ 9
  آیا گوشهایت روزه دار بوده یعنی ازشنیدن موسیقی های مبتذل خودداری میکنی؟ 10
  آیاهرکسی بخواهد ترادشنام دهد ویا همرایت جنگ کند بخاطر رمضان ترک جنگ میکنی؟ 11
  آیا شبانه نماز نفل میخوانی تا درجملهء قائمین حساب شوی؟ 12
  آیا باکسانیکه قبل ازرمضان جنگی بودی بخاطررمضان آشتی نموده ای؟ 13
  آیا درمجالس دروس اسلامی اشتراک میکنی؟ 14
  آیا روزانه بخاطر فهم قران کریم یک یادو آیت راباترجمه اش میخوانی؟ 15
  آیا بخاطررمضان باانسانهای با تقوا دوستی راآغازنموده ای؟ 16
  آیا میدانی که هرگاه با پول حرام افطار نمایی روزه ات قبول نمیشود؟ 17
  آیامیدانی کسیکه روزه بگیردونماز نخواند روزه اش میشودولی قبول نمیشود؟ 18
  آیا از غیبت اجتناب میکنی؟ 19
  آیاازاشتراک درمجالس یا میلهءکه درآن نارضایتی خداوند(ج)باشددوری میکنی؟ 20
  آیا گوشتی راکه میخری فکرمیکنی که حقیقتا بطریق شرعی حلال شده وبالایش الله اکبر گفته شده است؟ 21
  آیا بخاطر تربیهءفامیلت ازبرنامه های زشت تلویزیون ممانعت میکنی؟ 22
  آیانسبت به کستهاوسی دی های غیراسلامی،کستهای وسی دی های اسلامی وقرآنی زیاد ترداری؟ 23
  آیادرشهروبازارمتوجه فقیران میشوی وباایشان کمک میکنی؟ 24
  آیاتلاش میکنی که درجمله کسانی شوی که ازدوزخ نجات یافته اند؟ 25
  آیادرماه مبارک رمضان مانند پیامبراسلام سخاوت مندترین اشخاص هستی؟ 26
  آیاتصمیم گرفتهء ای که بعد ازرمضان نیزمانند رمضان نمازهایت راقضا نکنی؟ 27
  آیا بخاطررضایت خداوند متعال(ج)ازتماشای سريال ها وفلم های مبتذل خودداری میکنی؟ 28
  آیامیدانی که تماشای فلم هاوسریال های هندوهاوکافران ونامحرمان روزه ءانسان نقصان میبیند؟ 29
  آیا باآمدن رمضان اخلاقت راکاملاًاسلامی ساختهء ای؟ 30
  آیا غذای رمضانت را ازپول حلال خریداری نموده ای؟ 31
  آیا دررمضان به تناسب قبل از ان خوردن غذاها راکم نموده ای؟ 32
  آیادرهنگام قضا شدن کدام نماز ، جگرخون شده ای؟ 33
  آیا فکرمیکنی که مردمان باایمان ازرویه ات راضی هستند؟ 34
  آیا رضایت خداوند متعال (ج) نسبت به رضایت همه برایت اهمیت دارد؟ 35
  آیادربین فامیل برای تربیه اسلامی انها ،روزانه ده دقیقه وقت را صرف نموده ای؟ 36
  آیادرهنگام سحر قبل از خوردن غذا نماز تهجد را اداء میکنی ؟ 37
  آیا میدانی که شراب انسان رابه حیوان مبدل میکند بناءاز شراب اجتناب میکنی؟ 38
  آیاتصمیم گرفتهءکه بخاطر رضایت خداوند (ج) وبرکت رمضان از کشیدن سگرت ونصوار توبه کنی؟ 39
  آیاتصمیم داری صدقهءفطر را مطابق حکم خداوندمتعال(ج) به فقیران بدهی نه به کدام پول دار؟ 40
  آیاقبل از اذان شام به عوض سخن گفتن دعا می کنی؟ 41
  آیاتوانسته ای بابرادران وخواهرانت مانند یک مسلمان نیک برخورد کنی؟ 42
  آیاروزه کامل داری که تمام اعضای بدنت روزه دارباشد؟ 43
  آیاتصمیم داری که صدقهءفطرت رابرای فقیری قبل ازروز عید تسلم نمایی؟ 44
  آیاتصمیم گرفتهءکه بعد ازرمضان رابطه ات راباخداوند(ج)ومسجد قطع نکنی؟ 45
  آیادرهنگام خریدن لباس عید برای خودت وفامیلت تصمیم داری که برای یتیمان وفقرا نیز لباسی بخری؟ 46
  آیا میخواهی درانتخاب لباسهای خودواعضای فامیلت در روزعید شرایط اسلامی رامرعات کنی؟ 47
  آیا روزه ترامتقی میسازد یعنی ترابه خداوند(ج)نزدیک ساخته درماههای دیگر نیز همین قسم میباشی؟ 48
  آیانمازهایت را با تانی و آهسته آهسته مثل پیامبر (ص) اداءمیکنی؟ 49
  آیا خوش داری که نمازتراویح آهسته آهسته خوانده شود تا خشوع وتواضع درآن باشد؟ 50
  آیا تصمیم داری دعوتگربوده ومردم را به نیکی ها دعوت کنی؟ 51
  آیا باشنیدن سخنان ضد اسلام وضد مسلمان متاثر میشوی؟ 52
  آیادرماه مبارک رمضان ازترس یا محبت خداوند(ج) گریه میکنی؟ 53
  آیا بخاطر رمضان برای پدریا مادرات کدام تحفه گرفته ای؟ 54
  آیا تصمیم داری از گناهان که به آن مبتلا هستی توبه کنی؟ 55
  آیا دوستان باتقواداری که درمجالس شان اشتراک کنی؟ 56
  آیا ایمان قوی داری که بدیها رابادستانت منع نمایی ؟ 57
  آیا درمقابل همسر ویا اعضای فامیلت خصوصاًدررمضان مسوؤلیت های ایمانی ات را اداءنموده ای؟ 58
  آیا وقتی گرسنه وتشنه میشوی به فکر فقرائی می افتی که همیشه گرسنه وتشنه هستند؟ 59
  آیا درماه مبارک رمضان برای کدام فقیر یک کیلو گوشت خریده ای؟ 60
  آیادرماه مبارک رمضان به پرسش کدام یتیم، بیوه ومسکین رفتهءکه ازحالشان خبرشوی؟ 61
  آیابرای کسیکه قبل از رمضان اذیت رساندهء دررمضان معذرت خواسته ای؟ 62
  آیا فرق بین (سهو- اشتباه) وخطا(غلطی)رامیدانی؟ 63
  آیاصبح وعصر صد مرتبه (سبحان الله وبحمده)میگویی؟ 64
  آیامیخواهی زبانت رابه عوض مزاح وبد گویی به ذکر خداوندمتعال(ج) عادت دهی؟ 65
  آیاروزی شده که مجلسی راکه درآن گناه باشد ،بخاطر خداوندمتعال(ج) ترک نموده باشی؟ 66
  آیا کمپیوتر ،تایپ وتلویزیونت درخدمت دعوت به اسلام است؟ 67
  آیا میدانی که جنک بدروفتح مکه درماه رمضان شده؟ 68
  آیا تصمیم داری که شب قدر بیدار مانده به عبادت خداوندمتعال(ج) مشغول باشی؟ 69
  آیا دربانک الهی حساب نمبر داری که درآن نیکی هارا پس انداز کنی؟ 70
  آیا میدانی که قران عظیم الشان درماه مبارک رمضان نازل شده؟ 71
  آیااز دست دادن به نامحرمان اجتناب میکنی؟ 72
  آیا بالقمهءکه افطارمیکنی حلال است؟ 73
  آیامیدانی که بوی دهان روزه دار به نزد خداوند متعال(ج) از بوی مشک بهتر است؟ 74
  آیا میدانی که پیامبر (ص) از روزه گرفتن یک روز یادو روز قبل از رمضان منع نموده است؟ 75
  آیا میدانی که هرکسی سهواً بخورد وبنوشد بالایش هیچ چیزی لازم نمیشود؟ 76
  آیا کدام فرزند یا کدام برادرت راتشویق کرده ای که درس های قرانی بخواند؟ 77
  آیا میدانی که هرگاه خطاءً (اشتباه) چیزی خورده یا نوشیده شود یکروز روزه بالای انسان قضا لازم میشود؟ 78
  آیامیدانی هرگاه بعد از عید درماه (شوال)شش روز روزه بگیری مثل اینکه یکسال روزه گرفته ای؟ 79
  آیا میدانی هرکس که دررمضان احتلام شود روزه اش نمیشکند؟ 80
  آیا میدانی هرگاه کسی بالایش غسل واجب شود ودرصبح بعد از اذان صبح غسل کند نقصی به روزه اوندارد؟ 81
  آیا میدانی که کریم دندان روزه را میشکند ؟ 82
  آیا میدانی کسیکه رنک ناخن میزند وضویش نمیشود خواه باوضوزده باشد یا بی وضو؟ 83
  آیامیدانی کسیکه نمازنمیخواند باخداوند متعال (ج) جنگی است وگپ نمیزند؟ 84
  آیامیدانی کسیکه نمار نمیخواند روزه اش مورد قبول خداوند متعال(ج) قرار نمیگیرد؟ 85
  آیا میدانی کسیکه نمازراقصداًترک کند خوف کافر شدنش میباشد؟ 86
  آیا میخواهی درختمی اشتراک کنی که هرشب صرف یک سپاره بخواند وبا بسیار آرامی؟ 87
  آیا تصمیم داری که این رمضان مانند یک کورس برایت باشد که یازده ماه دیگر نیز درعبادت خداوند متعال (ج) باشی؟ 88
  آیا ایمان قوی داری که بامردمان روزه خور قطع رابطه کنی؟ 89
  آیا میدانی که اعمال فرض دررمضان هفتاد چند ثواب دارد؟ 90
  آیا میدانی که اعمال نفل به اندازه فرض درماه رمضان حساب میشود؟ تصمیم دارکه دررمضان از…………….. 91
  مصرف بیجا وزیاد ه روی درغذاها خودداری کنی؟ 92
  آیا درافطار برای مسلمانان حتی اگریک خرما باشد یا یک گیلاس شیر افطاری میدهی؟ 93
  آیامیدانی بعضی از کسانیکه سال گذشته باما روزه میگرفتند امسال این چانس راندارند زیرامرده اند؟ 94
  آیا درماه رمضان لباس های چسپ راکه برای مردان وزنان ناجایز است ترک کرده ای؟ 95
  آیاروزه رابرکت دانسته از آمده آن خوشحال میشوی؟ 96
  آیا بخاطر کامیابی درآخرت عمل نیک خود راوسیله قرارمیدهی؟ 97
  آیا درهنگام سحر وسایر حالات کسی از نزدت اذیت نمیشود؟ ترتیب کننده 98
  تا بحال چهار رکعت “صلاة تسبیح ” یعنی نماز تسبیح را خوانده ای . راسخ 99
  آیا برای رساندن خیر به مردم تصمیم داری که از این ورق ده کاپی نموده برای دوستانت تقدیم نمایی؟ 100

  Reply
 3. 3

  عبدالفتاح راسخ

  السلام علیکم
  قبل از موضوع ارسالی بنده که بنام صد سوال رمضانی برای شما ارسال نمودم عنوان ان که به این شرح است نیامده امید انرا گرفته و در راس سوالها علاوه نمایید:
  برادر مسلمان:خود را بررسی وامتحان کن وببین که چند فیصد روزه ات به دربار خداوند (ج) قبول شده است
  بسم الله الرحمن الرحیم
  دوستان محترم: برای اینکه فیصدی قبولی روزه خود رامعلوم کنیم ،لازم است،این سولات راخود مان جواب گفته، وسپس جوابهای صحیح راجمع آوری نماییم،هرکاه علامات صحیح راکه خودما برای خود نمره داده ایم،به صد برسد ، روزه ما انشاءالله 100% درست است،وهرگاه نمرات ماه 50% شد روزه ما 50% درست است وانشاء الله مورد قبول خداوند (جل جلاله)قرار خواهد گرفت،ودرصورتیکه ازآن پا یین تر شد ، کاپی این سوالات رابرای هفتهء بعدی خویش گذاشته ،ویکهفته برای اصلاح خود وکیفیت روزه خود سعی وتلاش ورزیم وباز درهفته بعدی همین سوالات راجواب بگوییم،و حد اقل برای اینکه نمره ما100شود ،درهر هفته این سوالات را جواب گفته فیصدی صحت روزهء خویش رامعلوم کنیم،تا روزه کمال خود را داشته باشد ومورد قبول خداوند واقع شود.

  Reply

Leave a Reply to عالمی Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

د جمعیت اصلاح ویب سایټ ټول حقوق خوندي او د ويب سایټ د نوم په یادولو یې کاپي کول مجاز دي